Gazdálkodási és menedzsment (BA)

Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapképzési szak

Tájékoztató


Kiknek ajánljuk a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot?
 

Ajánljuk mindazoknak, akik a leguniverzálisabban hasznosítható üzleti alapképzési szakon kívánnak tudást szerezni. A tanulmányok során a hallgatók megismerik a vállalati működési folyamatokat, a vállalati pénzügyeket, átfogó szervezet- és vezetésismereti és számviteli tudásra tesznek szert.

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?
 

Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:

    •    termelő tevékenységet végző vállalatok; 
    •    szolgáltató vállalatok és intézmények; 
    •    önkormányzatok; 
    •    területi, illetve regionális gazdálkodó szervezetek; 
    •    tanácsadó szervezetek.

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá teszik diplomásainkat saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is.

Melyek a szak fő jellemzői? 

Képzési idő 

A képzési idő 7 félév.

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

Közgazdász „Gazdálkodási és menedzsment" alapképzési szakon. 

Végzettségi szint 

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

Specializáció: adózási és jogi, egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

- a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
- az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
- a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
- a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.


Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

- a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
- a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
- idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
- a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
- önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
- a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.


A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek);
társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia);
szakmai törzsanyag: 70-90 kredit (vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá választható specializációk, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást adó ismeretek).


Szakmai gyakorlat: a 7. félévben 1 félévig tartó szakmai gyakorlat.

Nyelvi követelmények 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

További információ a Tanulmányi Osztályon kapható.

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ