Emberi erőforrások (BA)

Emberi erőforrások (BA) alapképzési szak

TájékoztatóKiknek ajánljuk az Emberi erőforrások alapképzési szakot? 

Ezt az alapképzési szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

•    belátják, hogy egy vállalat piaci sikerei elsősorban az ott dolgozók emberi adottságain, ismeretein és hozzáállásán múlnak; 
•    szeretnek az emberekkel foglalkozni és tudnak velük bánni;
•    érdekelődnek aziránt, hogy miként lehet az egyéni képességeket a közös célok szolgálatába állítani; 
•    kíváncsiak rá, hogyan lehet az emberekből a legtöbbet „kihozni" a megfelelő motivációs technikák, a munkakör-tervezés vagy a teljesítmény-ösztönző rendszerek alkalmazása révén; 
•    vonzó lehetőségnek tartják egy többfordulós munkaerő-kiválasztás lebonyolítását vagy szakmai továbbképzések szervezését és megvalósítását; 
•    szeretik a komplex feladatokat és szakmai kihívásnak tekintik a többirányú probléma-megközelítést; 
•    a kapcsolatteremtési készséget, az informatikai jártasságot és az idegen nyelvű kommunikáció képességét egy emberi erőforrás-szakember elengedhetetlen vonásainak tartják.

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

Az emberi erőforrás-gazdálkodás alapvető és nélkülözhetetlen vállalati funkciónak minősül, ezért diplomásaink az alapszak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:

    •    termelő tevékenységet végző vállalatok; 
    •    szolgáltató vállalatok és intézmények; 
    •    önkormányzatok; 
    •    területi, illetve regionális gazdálkodó szervezetek; 
    •    Munkaügyi Központok; 
    •    tanácsadó, munkaerő-közvetítő szervezetek; 
    •    a szakminisztérium és szervei.

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá teszik diplomásainkat saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is (pl. trénerként, tanácsadóként stb.).

Melyek a szak fő jellemzői? 

Képzési idő 


A képzési idő 7 félév.

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

Közgazdász „Emberi erőforrások" alapképzési szakon. 

Végzettségi szint 

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

Specializációk: munkaerőpiaci és munkajog, etikus gazdálkodási

Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek ismerik:

•    a gazdálkodás fogalmait, legfontosabb összefüggéseit és a gazdálkodást meghatározó tényezőket, 
•    az erőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit, 
•    az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését, 
•    a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatását, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatát, 
•    a munkaerő-piaci, érdekegyeztetési és emberierőforrás-fejlesztési folyamatok elemzését és koordinálását, az ezzel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok megoldását az üzleti életben és a közszolgálatban.

Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

•    a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok ellátására,
•    önálló munkavégzésre és csoportmunkára, 
•    közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai érvelésre, informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, 
•    megbízható munkavégzésre multikulturális környezetben, 
•    vezetői, tanácsadói munka támogatására, 
•    munkaerő-piaci elemzések készítésére, emberierőforrás-gazdálkodási funkciók és érdekegyeztetési folyamatok vizsgálatára, 
•    a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási feladatok ellátására, 
•    az emberierőforrás-fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, feldolgozására, felmérések, jelentések elkészítésére.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 

   •    közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-100 kredit 
matematikai alapok, statisztika, informatika, mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, munkagazdaságtan, környezet-gazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, vezetés és szervezés, gazdasági jog, számvitel alapjai, vállalati pénzügyek, emberierőforrás-menedzsment, marketing, készségfejlesztő gyakorlatok, szaknyelv, egyéb üzleti alapozó ismeretek; 

   •    társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit 
filozófia, szociológia, pszichológia, politológia, jog, gazdaságtörténet, demográfia, gazdaságpolitika, európai uniós ismeretek, egyéb szakmai és társadalomtudományi ismeretek; 

   •    szakmai törzsanyag: 70-90 kredit 
munkaerő-piaci intézmények és politikák, szervezet- és munkaszociológia, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, kompetencia- és ösztönzésmenedzsment, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, személyügyi tevékenység, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling, szervezeti magatartás, szociálpszichológia, szervezeti kommunikáció, oktatáspolitika, emberierőforrás-gazdálkodási esettanulmányok, gazdálkodás, projektvezetés,

Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat az egyes ismeretkörökhöz kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon szerezhető meg.

Nyelvi követelmények 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

További információ a Tanulmányi Osztályon kapható.

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ