Diakónia (BA)

DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA)
református felekezeti
képzési és kimeneti követelményei
MRE ZSINATI TANÁCS 2017. május 17. Dok.Zs.T.8

1. Az alapképzési szak megnevezése:
diakónia – Diaconal Studies

2. Az alapképzési szak sajátos felekezeti megnevezése:
keresztyén szociális munka – Christian Social Work

3. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: diakónus
– a szakképzettség angol megnevezése: Deacon
– szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése: keresztyén szociális munkás
– a szakképzettség sajátos felekezeti angol megnevezése: Christian Social Worker

4. Képzési terület: hitéleti
további képzési terület: társadalomtudomány

5. A szak jellege: hitéleti (nem egyházi alkalmazott) szak

6. A szak orientációja: gyakorlatorientált (a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60–70%)

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 762

8. A képzési idő félévekben: 7 (6+1) félév

9. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 (180 + 30) kredit

10. A belépés felekezeti kritériumai:
Keresztyén egyháztagság és elkötelezettség, általános tájékozottság a keresztyénség múltja, jelene és a bibliaismeret terén.

11. A belépés előtanulmányi kritériumai: Érettségi vizsga.

12. A szak képzési célja:
Az alapképzési szak célja olyan keresztyén szociális munkások (diakónusok) képzése, akik a keresztyén értékekre támaszkodva, evangéliumi szellemben, a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek és alapvető módszerek birtokában képesek a szükséget szenvedő embertársaiknak, holisztikus szemléletben segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi feszültségek okozta egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni és képesek együttműködni interprofesszionális módon az állam, az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek szociális és egészségügyi intézményrendszerének különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel. A keresztény szociális munkás olyan készségekkel és képességekkel bír, amely segíti őt az egyének, családok, gyülekezetek problémamegoldó képességének fejlesztésében, az egyének és közösségeik társadalmi integrációjának támogatásában, a kívánatos együttműködés elősegítésében. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség szociális és diakóniai szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez.

13. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A keresztyén szociális munkás (diakónus)
a) tudása
– Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó teológiai, diakóniai, pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai tudományok és a szociális munkához tartozó fogalomkészletet.
– Ismerik, és felkészülten használják a szociális közigazgatás előírásait, dokumentációit, a szakmai információforrásokat, a korszerű technikai eszközrendszert és a szakmai protokollokat.
– Kompetens módon működnek közre az állami és az egyházi mikro- és makro-környezet közös érdekeltségen alapuló problémamegoldó tevékenységében.
– Ismeri és érti a társadalmi rendszer felépítését és az arra vonatkozó főbb elméleteket.
– Ismeri és érti a szociálpolitikai ellátórendszer felépítését, és működési módjait.
– Ismeri a Szentírás tanítását és keresztyén értékrend alapjait.
– Ismeri a keresztyén egyházak történetét, szociális ellátórendszerben betöltött hajdani és mai helyzetét, az egyházi fenntartású szociális ellátás főbb jellemzőit, egyházi szabályozóit.
– Ismeri saját és más segítő szakmák kompetenciaköreit.
– Ismeri az egyéni esetkezelés és a csoportokkal végzett szociális munka módszereit.
– Ismeri a közösség megismerésének közösségi alapú feltáró módszereit.
– Ismereteit illetően alkalmas a szakvégzettségének megfelelő munkakör ellátására.

b) képességei
– Képes a konkrét társadalmi problémák lehetséges megoldási módszereinek feltárására, értékelésére.
– Képes új szolgáltatások kialakításában közreműködni a prevenció és a problémakezelés érdekében.
– Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat.
– Képes a Szentírás és a keresztyén értékek alapján a társadalmi és szociális problémákra evangéliumi válaszokat találni és kínálni másoknak.
– Képes a keresztyén értékeken alapuló segítségnyújtásra.
– Képes áttekinteni a kapcsolódó szakmai feladatokat.
– Képes a Szentírásra és a keresztyén értékekre alapozott segítő beszélgetés vezetésére, a konfliktuskezelésre és problémamegoldásra.
– Képes a Szentírás és a keresztyén értékek megfogalmazására, segítő beszélgetéseiben azok adekvát közvetítésére.
– Képes az értékelésre, és a legadekvátabb módszert kiválasztani a probléma kezelésére.

c) attitűdje
– Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra.
– Érzékeny a szolgáltatást igénybe vevő problémájára, és képes támogatni a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő klienseket a tanácsadások és szolgáltatások igénybevételében.
– Elkötelezett a keresztyén értékek mellett, igényli a gyülekezeti közösséget, az egyéni kegyesség alkalmait és a Szentírás útmutatását.
– Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez.
– Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra.
– Felkészültsége alapján alkalmas tanulmányai mesterszak keretében történő folytatására.
– Szakmai attitűd és magatartás terén rendelkezik olyan személyes tulajdonságokkal és alapvető szakmai segítői készségekkel, amelyek a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörhöz szükségesek.

d) autonómiája és felelőssége
– Munkáját minden körülmények között felelősen, a keresztyén etikai normákat, egyháza hitelveit és a szociális munka alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli.
– Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért.
– Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási kötelezettségét megtartja.
– Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója.
– Hitéletének tudatos és felelős gondozója.
– Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik.

14. Az alapképzés jellemzői
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Alapozó ismeretek: 30–40 kredit
teológia (bibliaismeret, egyház- és felekezetismeret, hitvallásismeret, egyháztörténet, etika), gyülekezeti ének, társadalomismeret, pszichológia, pedagógia, informatika

Szakmai törzsanyag: 90–110 kredit
diakonika, gyakorlati teológia, szakmai készség- és személyiségfejlesztő modul, társadalom- és szociálpolitika, jogi és igazgatási ismeretek, szociális ismeretek, szociológiai ismeretek, a szociális segítés elmélete és gyakorlata, egészségügyi ismeretek, speciális pszichológiai ismeretek

Szakmai gyakorlat: 55–70 kredit, ebből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit

Szabadon választható kredit: 12 kredit

Szakdolgozat: 10 kredit

15. A szak szakmai gyakorlatai:
a) Kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 120 tanórában).
b) Kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok.
c) Rövid időtartamú terepgyakorlatok és a kapcsolódó gyakorlatkísérő szemináriumok.
d) Keresztyén szociális munka (diakóniai) összefüggő szakmai gyakorlat: A felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott összefüggő (egy féléves) szakmai gyakorlat és az ahhoz kapcsolódó kiscsoportos gyakorlatkísérő szeminárium. A gyakorlat egy intézményi diakóniai és egy gyülekezeti diakóniai részből áll. Az intézményi diakóniai gyakorlat időtartama legalább 6 hét, s a Magyarországi Református Egyház által fenntartott, személyes szociális szolgáltatást nyújtó intézményben, tereptanár irányításával valósul meg. A gyülekezeti diakóniai gyakorlat időtartama legalább 6 hét, a hallgató egyházának az intézmény által jóváhagyott gyülekezetében valósul meg.

16. Az alapképzés ismeretinek ellenőrzési rendszere:
Szigorlatok:
a) pszichológia szigorlat,
b) jogszigorlat,
c) teológia szigorlat.

Szakdolgozat:
keresztyén értékekre felépített diakóniai és/vagy társadalom- etikai és/vagy társadalompolitikai témában írt dolgozat elkészítése és megvédése

Záróvizsga:
a) diakóniai ismeretkörökből összeállított tételsor alapján szóbeli vizsga,
b) társadalomtudományi ismeretkörökből összeállított tételsor alapján szóbeli vizsga.

Az oklevél minősítése:
Az alábbi részterületek átlaga:
a) szigorlatok átlageredménye,
b) a szakdolgozat és védésének átlageredménye,
c) a záróvizsga két részterületének átlageredménye.

17. Idegen nyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

18. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései, valamint a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény alapján a képzés tartalmát a Magyarországi Református Egyház Zsinata határozza meg.
A szak és szakképzettség sajátos felekezeti megnevezése mellett az oklevélben fel kell tüntetni az államilag kihirdetett képzési és kimeneti követelmények szerinti szak és szakképzettség megnevezést is.

Intézményünk jelenleg hatályos, valamint korábbi mintatantervei honlapunkról letölthetők. (Kattintson ide!)

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://kre.hu/hiteletifelveteli/

Következő események
Közösségi Média

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

Galéria

 

nyelvvizsgaközpont

 

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ